Gedragscode ouders

INLEIDING

Alle clubs aangesloten bij Gymfed volgen de richtlijnen en reglementen m.b.t. gezond en ethisch sporten van Gymfed. Zij erkennen dat ze een verplichting hebben om zorg te dragen voor de integriteit van hun leden. Zij stellen zich tot doel een correcte ondersteuning en begeleiding aan alle leden te geven zodat vragen en problemen aangepakt worden. Gymfed onderstreept dat alle betrokkenen – en specifiek de trainers – zich houden aan de principes van goed gedrag, zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen en dat ze een voorbeeld zijn voor eenieder die betrokken is bij het clubleven. 

Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Centrum voor Ethiek in de Sport en het Gymfed-sportmodel. www.gymfed-sportmodel.be

GEDRAGSCODE

Praktische verantwoordelijkheden

  • Begin en einde training en activiteiten
   • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kind tijdig voor aanvang van de les aanwezig is en bij het einde van de les weer tijdig wordt opgehaald.
   • Ouders van nieuwe sporters stellen zich voor aan de verantwoordelijke trainer. Dit zorgt ervoor dat kinderen enkel de club verlaten met iemand die de trainer (her)kent.
   • Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mogen ouders, behoudens toelating van de trainer, op geen enkel moment de trainings- of wedstrijdvloer betreden.
   • We raden aan dat ouders die kinderen opvangen tijdens de stage of logement aanbieden afspraken maken met de clubverantwoordelijken rond gezondheid en veiligheid.
   • Ouders worden aangeraden om de competities, activiteiten en/of toonmomenten van hun kind bij te wonen.
  • Kledij en materiaal
   • Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind op sportieve wijze gekleed naar de les gaat, passend bij de discipline die het kind beoefent en zonder sieraden.
   • Ouders worden verzocht ervoor te zorgen dat kinderen geen kostbare voorwerpen meebrengen naar de les.
  • Administratie
   • Van de ouders wordt verwacht dat zij de lidgelden en bijkomende kosten tijdig

betalen.

  • Ouders zorgen ervoor dat alle wijzigingen in contactgegevens meegedeeld worden aan het clubbestuur.

Respect

 • Naar hun kind toe
  • Ouders zien erop toe dat hun kind fit is om deel te nemen aan de les. Ze stimuleren een gezonde en evenwichtige levensstijl bij hun kind.
  • Ouders moedigen sportiviteit ten alle tijden aan, zoals: regels volgen, gedane engagementen nakomen, respect voor zichzelf-medesporter-trainer, respect voor anderen en het materiaal.
 • Naar de trainer toe
  • Ouders worden aangeraden om zich tot de verantwoordelijke trainer te wenden als ze zich zorgen maken over een gegeven rond coaching of ontwikkeling. De trainer of verantwoordelijke wordt hiervoor persoonlijk aangesproken. De discussies met een
   trainer worden niet gevoerd op sociale media, sms, chat, …
  • Ouders dienen de sporttechnische coaching over te laten aan de trainer.
 • Naar juryleden toe (indien van toepassing)
  • Ouders mogen een jurylid nooit verbaal of fysiek bedreigen en trekken de integriteit van de juryleden niet in twijfel.

Ouders kunnen op elk moment melding doen van een incident of situatie m.b.t. grensoverschrijdend gedrag bij de club-API en/of Federatie API.